ABOUT US

เอ็น เอ็น พี เทรดดิ้ง ได้เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.2539 เรามีประสบการณ์ในเรื่องอุปกรณ์การพิมพ์ระบบเฟล็กโซ กราเวียร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมมากว่า 20 ปี