ตู้เทียบสี

COLOUR ASSESSMENT CABINETS

 

   

 • ประกอบด้วยหลอดไฟ D65, TL64, CWF, UV และ F/A
 • เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการค่าของการเทียบสีที่มีมาตรฐาน
 • สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่
   - อุตสาหกรรมเสื้อผ้า 
   - อุตสาหกรรมรถยนต์ 
   - อุตสาหกรรมรองเท้า 
   - อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ 
   - อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
   - อุตสาหกรรมเซรามิค 
   - อุตสาหกรรมการพิมพ์