ตู้เทียบสี

COLOUR ASSESSMENT CABINETS

 

   

• ประกอบด้วยหลอดไฟ D65, TL64, CWF, UV และ F/A
• เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการค่าของการเทียบสีที่มีมาตรฐาน
• สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่
  - อุตสาหกรรมเสื้อผ้า 
  - อุตสาหกรรมรถยนต์ 
  - อุตสาหกรรมรองเท้า 
  - อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ 
  - อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
  - อุตสาหกรรมเซรามิค 
  - อุตสาหกรรมการพิมพ์