Plate Wash

  

  • ใช้ทำความสะอาดบล็อกโพลิเมอร์และยางแกะ ก่อนและหลังพิมพ์
  • ใช้ล้างสีฐานน้ำ
  • น้ำยามีประสิทธิภาพในการล้างสีในร่องเม็ดสกรีนที่ฝังอยู่
  • 20 กก./ถัง