ยางแกะ(Engraving Rubber)

• ใช้สำหรับงานทำแม่พิมพ์
• แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  1. ชนิดเจียรหลัง (ขนาด 110 ซม. x 110 ซม.)
  2. ชนิดไม่เจียรหลัง (ขนาด 110 ซม. x 110 ซม.)